Hvordan ta vare på lærlingene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvordan ta vare på lærlingene under koronakrisen

Mange bedrifter og virksomheter er stekt berørt av tiltakene som er iverksatt i forbindelse med å begrense smitten av korona. Mange må permittere og noen går på rullering.

Koronakrisen

Hvordan blir situasjonen for lærlingene som er under opplæring? LO og forbundene har fått mange bekymrede spørsmål fra lærlinger og lærebedrifter.

LO spiller løpende inn forslag til hvordan regjeringens tiltak må utformes for å hjelpe der det trengs. Lærlingene er en særlig sårbar gruppe av to grunner: Mange får nå avbrudd i opplæringen og lurer på hva som skjer med lærekontrakten sin.

Med allerede lav lønn faller mange 1.års lærlinger også under den nedsatte opptjeningsgrensen for dagpenger som nylig er annonsert. Det må regjeringen ta med i betraktning i tiltakene for lærlinger. Det er ikke bare lærlinger som mister læreplassen som har behov for tiltak, men inntektssikring for denne gruppen er selvsagt bra og viktig.

Spørsmålene er flere enn svarene i disse dager, men en del forhold er avklarte. Her gjengir vi noe av disse:

  1. Hovedregelen er at lærlinger ikke permitteres hvis det fortsatt kan drives forsvarlig opplæring. På grunn av forholdene må det tas HMS/helsehensyn ved siden av de faglige vurderingene.
  2. Lærlinger er arbeidstakere med begrenset arbeidsavtale, Permitterte arbeidstakere er fortsatt knyttet til bedriften med rett og plikt til å begynne igjen så lenge de ikke er formelt oppsagt.
  3. Det er Fylkeskommunen som har mandat til å oppheve lærekontrakter. Bedrift eller opplæringskontor kan ikke oppheve læreforholdet ensidig. (Opplæringsloven 4-6).
  4. Lærlinger har tegnet både arbeidsavtale og lærekontrakt. Fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen og NAV ha umiddelbar beskjed dersom lærlingen permitteres eller at bedriften må innstille slik at lærlingene søkes overført til annen lærebedrift. (Opplæringsloven §4-4).
  5. Opplæringsloven 3-3.Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa gir rom for at fylkeskommunen kan arrangere alternative opplæringsmuligheter:

Fylkeskommunen kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakt eller opplæringskontrakt som inneheld unntak frå den fastsette opplæringsordninga.

Departementet kan gi nærmare forskrifter.

Dersom fylkeskommunen ikkje kan formidle opplæring i bedrift til dei som ønskjer slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringa skje i skole.

Fylkeskommunen skal gi tilbod om opplæring som lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar ikkje kan få i lærebedrifta.

  1. Fylkeskommunen kan utvide opplæringstiden med inntil ett år hvis opplæringen har vært mangelfull og lærlingen er overført til ny lærebedrift.

Dersom lærlingen ikke kan motta opplæring som følge av karantene og smittvernshensyn, er det LOs holdning at slike forhold må dekkes av samme bestemmelse i §4-6 i Opplæringsloven:

Dersom lærebedrifta stansar eller ikkje lenger fyller vilkåra for godkjenning etter § 4-3, eller dersom fylkeskommunen finn at opplæringa ikkje er tilfredsstillande, skal fylkeskommunen søkje å skaffe lærlingane, praksisbrevkandidatane eller lærekandidatane ny læreplass for resten av kontrakttida. Den nye lærebedrifta går inn i kontrakten i staden for den tidlegare lærebedrifta. Etter samtykke frå fylkeskommunen kan kontrakttida i den nye lærebedrifta gjerast inntil eitt år lengre dersom opplæringa har vore mangelfull.

LO-sekretær Trude Tinnlund gir en oppfordring til alle lærebedrifter, tillitsvalgte og fylkeskommuner om å gi så god informasjon til lærlingene som mulig. Lærlingene er unge arbeidstakere, og ofte uten særlig arbeidserfaring fra før:

«Denne krisen virker voldsom selv på erfarne arbeidstakere som har måttet stå i usikre situasjoner i arbeidslivet tidligere. Da kan vi tenke oss at det føles ekstra vanskelig for de unge!».

LO og trepartssamarbeidet innen fag- og yrkesopplæring jobber for at det vil komme løsninger som gir lærlinger trygghet for å kunne fullføre opplæringsløpet fram til fag/svenneprøve.

Kontakt