Hvordan påvirker koronakrisen deg som student?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvordan påvirker koronakrisen deg som student?

Det er krisetider og en del usikkerhet rundt konsekvensene av koronautbruddet. På denne siden samler vi informasjon forløpende for deg som student. Endringer kommer forløpende og vi tar dermed et forbehold om at det kan finnes feil eller mangler på denne siden.

Koronakrisen

Hvordan unngå smittespredning?

Flere offentlige myndigheter gir informasjon om hvordan man unngår spredning og annen praktisk informasjon om koronaviruset og myndighetenes tiltak:

LO oppfordrer alle å følge rådene fra offentlige myndigheter. Selv om viruset ikke er farlig for deg som ung, kan du overføre smitten til sårbare grupper eller personer som jobber i helsesektoren. Vær solidarisk!

Jeg har mistet inntekt fra deltidsjobben eller lignende.

Mange studenter opplever at de mister inntektsgrunnlaget sitt som følge av at deltidsjobben stenges eller reduserer bemanningen. Dette gjelder spesielt personer med tilkallingskontrakter med timelønn. Dagens regelverk tillater ikke at studenter både mottar lån/stipend fra Lånekassen og dagpenger fra Nav, og det har foreløpig ikke kommet noen regelendringer på dette. Ved permitteringer har man kun rett på to dager lønn, som betales av arbeidsgiver. Man kan også ha rett til utbetaling av allerede planlagte vakter. Unntak gjelder også for studenter som:

 • Tar utdanning utenfor normal arbeidstid. 
 • Tar kortvarig utdanning eller opplæring som ikke varer lenger enn tre måneder. 
 • Tar utdanning ved norskopplæring som ikke varer lenger enn ett år.
 • Er med i et introduksjonsprogram for nye innvandrere.

I praksis gjelder dette ganske få av de over 200 000 studentene som jobber ved siden av studiene. LO jobber opp mot politikere og andre organisasjoner for å utvide tiltakene til også å omfatte studentene, slik at ikke våre medlemmer og andre blir økonomisk skadelidende. Det er også en urettferdighet knyttet til at enkelte har mulighet til økonomisk hjelp fra familie, mens andre ikke har denne muligheten.

Etter innspill fra blant annet LO varslet regjeringen torsdag 19. mars at studenter skal få dekket inntektstap fra deltidsjobb gjennom Lånekassen. Hvor mye dette vil dekke og hva som kvalifiserer for å få den støtten vil vi få mer informasjon om som du vil kunne finnes på denne siden.

Krisepakke til studentene

Stortinget har kommet til en enighet om at studenter skal kompenseres for inntektsbortfall gjennom et stipend og lån på 26 000 kroner. Dette var i utgangspunktet kun gitt som et lån, men ble etter innspill fra blant annet LO endret til delt stipend og lån (35 prosent gis som stipend og 65 prosent som lån). Det legges opp til at man kan søke om ekstrastøtten fra mai av og detaljene for tilleggsstøtten publiseres på Lånekassens sine sider når dette er klart.

I tillegg vil man som student få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april som for de fleste utgjør 27 550 kroner. Har man ikke søkt om dette i inneværende semester, er fristen for å søke utvidet til 15. april (mer info lenger nede i artikkelen).

Les mer her

Økonomiske problemer?

Utbetalinger fra Lånekassen går som normalt, men om du opplever at dette ikke er tilstrekkelig for å betale husleie, strøm, mat, og ellers livets opphold, ta kontakt med banken din for å høre om de kan bistå deg til hverdagen er tilbake til normalen. Sparebank1, som LO samarbeider med, har lovet å hjelpe sine kunder så godt det lar seg gjøre. LOfavør har også mange gunstige tilbud og løsninger som kan være til hjelp. Disse finner du på lofavor.no.

Om du betaler ned studielånet ditt er det enkelt å utsette betalingene på din side hos Lånekassen. Vi oppfordrer også studenter til å høre med utleier og andre du normalt har utgifter til om å være solidariske og utsette betaling til et senere tidspunkt.

«Utvidet frist for å søke stipend og lån fra Lånekassen

Søknadsfristen for å søke stipend og lån fra Lånekassen for 2019/2020 gikk ut 15. mars, men blir nå utvidet til 15.april. Man vil da få pengene for januar, februar og mars etterbetalt. For de fleste studenter på offentlige universiteter og høyskoler går dette på noen få dager etter at de har søkt.

Den nye søknadsfristen gjelder for:

 • Høyere utdanning
 • Fagskole
 • Folkehøgskole
 • Voksenopplæring
 • Videregående opplæring
 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Bibelskole

Se mer informasjon hos https://lanekassen.no/»

Hvordan påvirker det studiene?

Alle universiteter og høyskoler er inntil videre steng, og ingen skal oppholde seg på campus for å redusere smittefaren. Det er opp til hvert enkelt studiested hvordan undervisning og lignende gjennomføres, så følg med på hjemmesidene til ditt studiested for oppdatert informasjon. På generell basis ønsker LO at flest mulig studenter skal få fullført semesteret uten at det går ut over kvaliteten på utdanningen eller forlenger eller på andre måter vanskeliggjør utdanningsløpet.

Hva med eksamen?

Det er studiestedet ditt som avgjør hvordan en eksamen eller annen type vurdering skal gjennomføres. Målet er at disse gjennomføres så godt det lar seg gjøre, uten at det går ut over studieløpet ditt. Det kan likevel bety at dato eller eksamensform endres som følge av koronaviruset. Følg med på hjemmesidene til ditt studiested og informasjon som sendes ut fra dine fagansvarlige.

Hva skjer om jeg skal i praksis?

Mange praksissteder holder stengt på grunn av smittefare. Igjen er det studiestedet ditt som bestemmer hvordan man løser utfordringene knyttet til dette. Noen utdanninger krever en viss type og mengde praksis for å få godkjent praksisperioden, og LO jobber for at konsekvensene av pandemien skal bli minimale samtidig som kvaliteten i praksisoppholdet opprettholdes. Ta kontakt med ditt utdanningssted og din praksisplass for informasjon og nærmere avtale rundt dette.

Jeg har behov for særskilt tilrettelegging. Hva skjer nå?

Studenter med funksjonsnedsettelse og andre særskilte behov har rett til individuell tilrettelegging. Unntakstilstanden endrer ikke på dette. Tilretteleggingen skal sørge for at de faglige kravene ikke svekkes, men det kan være særskilte grunner til at studiestedet ikke kan tilby den samme tilretteleggingen som tidligere. Ta kontakt med ditt studiested for hvordan dette best løses i din sak.

LO-studentene ønsker følgende for våre studentmedlemmer og landets studenter:

 • At regjeringen sikrer inntektstap for studenter gjennom Lånekassen. Dokumentasjonskravet bør være lønnslipp siden vi vet mange studenter ikke har oppdaterte arbeidskontrakter som gjenspeiler deres reelle inntektsgrunnlag. Inntektstapet skal dekkes gjennom stipend, ikke lån.
 • At regjeringen, i dialog med studentsamskipnadene oppretter en ordning hvor de mest økonomisk utsatte studentene kan søke om utsettelse av husleie.
 • Sikre at alle landets studenter for gjennomført undervisning og eksamen som planlagt (normert tid).

Fant du ikke det du lurte på?

Kontakt