Hvilke tiltak kan hjelpe for fag- og yrkesopplæring under koronakrisen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av skilt som viser at bedriften har lærlinger.
Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix LO og forbundene vil mobilisere blant medlemmene i prøvenemndene for å se på muligheter for å øke kapasiteten til gjennomføring og sluttvurdering.

Hvilke tiltak kan hjelpe for fag- og yrkesopplæring under koronakrisen?

Koronakrisen rammer arbeidslivet stadig hardere, og påvirker nå løpende læreforhold akutt.

Koronakrisen

Som strakstiltak har LO og forbundene vært opptatt av å sikre lærlingenes rettigheter og lønnsvilkår. Nå ser vi på løsninger for at flest mulig kan fullføre opplæring og ta fagprøver.

Lønn til permitterte lærlinger

Med de senere avklaringene omkring lærlinger, sikres både permitterte og oppsagte lærlinger lærlingelønnen de har. LO har også påpekt at inntekstgrunnlaget på 0,75 må fravikes for lærlinger som søker om dagpenger hos NAV. Mange læringer har ikke tjent nok til å tilfredsstille selv det nedsatte kravet.

Hva kan gjennomføres av opplæring?

LO har denne uken gitt innspill til Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og utdanningsmyndighetene om tiltak vi mener kan være forsvarlige under korona-krisen. Det kan være behov for å gjøre noen unntak fra bestemmelser som sikrer fylkeskommunene litt større fleksibilitet.

Det er viktig at gjennomføringen, sluttvurderingen og formidlingen av nye lærlinger opprettholdes som normalt når det er mulig. Ikke alle fag og bransjer er like tungt rammet.

Men endringene bør, så langt som mulig, gjøres uten at det får store konsekvenser for kvaliteten i opplæringen. Endringene må være nødvendige for å etterkomme stengepålegget eller andre koronarelaterte pålegg fra myndighetene.

Lærebedrift/opplæringskontor kan ikke gjøre endringer i det samlede læringsutbyttet for opplæringen. Lærebedriftene, opplæringskontorene og fylkeskommunen kan heller ikke gjøre unntak fra krav som følger av nasjonale eller internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler som skal tilfredsstille kravene i disse.

Hvilke tiltak har LO foreslått i denne situasjonen?

 

Mer bruk av alternativ opplæring

For å hindre at lærlinger får lange avbrudd i opplæringen, kan lærebedriftene/fylkene, i samarbeid med de faglige rådene og bransjene, vurdere alternativ opplæring for permitterte lærlinger. Denne opplæringen kan baseres på digitale plattformer eller alternative skolebaserte verksteder. Det kan være aktuelt å samarbeide med fagskoler som har utviklet digitale opplæringsverktøy.

Formell opplæring samtidig som man får dagpenger

Det bør lempes på hindringer for å ta formell utdanning mens permitterte og oppsagte er på dagpenger slik at lærlinger som har strøket i ett eller flere fellesfag kan ta opp fag, og få utstedt fagbrev.

Avkortning i læretiden inntil 3 måneder

Slik avkortning kan gjelde 2. års lærlinger som anses faglig sterke nok til at det vil være forsvarlig å vurdere dem for sluttvurdering. Vurderingen foretas av de faglige ansvarlige i bedriften der opplæringen foregår i samarbeid med tillitsvalgte/tilsynsansvarlig for lærlingen, opplæringskontor og fylkeskommunens administrasjon. Det føres protokoll over vurderingen. Selve gjennomføringen av sluttvurderingen foretas av prøvenemndene på vanlig måte. Ordningen må være frivillig for lærlingen å delta i.

Alternativ gjennomføring av fag-/svenneprøve

For gjennomføring av prøven kan det tas i bruk digitale løsninger eller andre alternative fysiske prøvestasjoner. Prøvenemnda må vurdere om de foreslåtte alternativene tilfredsstiller kravene til en fagprøve og setter opp protokoll over tiltak for alternativ gjennomføring sammen med fylkeskommunen.

Mobilisering av prøvenemndenes kapasitet

LO og forbundene vil mobilisere blant medlemmene i prøvenemndene for å se på muligheter for å øke kapasiteten til gjennomføring og sluttvurdering. Dette kan for eksempel gjøres gjennom prøving av flere kandidater samtidig innen ett eller flere lærefag.

Bransjene og lærefagene har ulike kompetansemål, krav og spesifikasjoner. Det vil derfor være behov for å vurdere ulike løsninger fra lærefag til lærefag. Dette mener vi gjøres best gjennom et samarbeid mellom de faglige rådene, fylkene og y-nemndene.

Bedriftene, virksomhetene og lærlingene rammes veldig ulikt på kort sikt. Noen fylker rapporterer om at de har muligheter for å gjennomføre fagprøver på en forsvarlig måte, og gjør det.

Dette eksempelet fra Agder viser hvordan et koordineringsteam bestående av NHO, LO, KS, NAV og Agder fylkeskommune er blitt enig om føringer for gjennomføring av fagprøver:

 Føringer for gjennomføring av fagprøver:

  • Dersom en lærebedrift eller en prøvestasjon er åpen for ordinær drift og forutsetningene for gjennomføring er til stede, så kan fagprøver avvikles som planlagt.
  • I forbindelse med tiltak for å hindre smitte av korona-virus, ber vi prøvenemnder som gjennomfører fagprøver om å innskjerpe rutiner i samsvar med nasjonale anbefalinger om smittevern. Er det usikkerhet knyttet til nasjonale føringer om smittevern utsettes prøven.
  • Vi ber også om at prøvenemndene forholder seg til hvert enkelt arbeidssteds tiltak.
  • I tilfeller der prøvenemndene selv er forhindret i å gjennomføre fagprøver, eksempelvis grunnet karantene eller beordring i arbeidsstedets turnussystem, må fagprøven utsettes

Hva kan være aktuelle tiltak fra høsten av?

Uavhengig av hvordan regjeringen behandler utvidelse av permisjonstiden og hvilke bransjer/sektorer som rammes i eventuelle kommende nedstenginger, så vet vi at mange unge og voksen har behov for å fullføre utdanningsløpet de har startet i.

Det viktigste tiltaket blir å sikre flyt i opplæringsløpet og at nye lærekontrakter tegnes. Det kan bli aktuelt å vurdere:

Stimuleringstilskudd for bedrifter

LO har større tro på målrettede tilskudd enn generell øking av læretilskuddet.

Eksempelvis målrettet stimuleringstilskudd til lærebedrifter som:

  1. Forlenger arbeidsavtale og lærekontrakt for eksisterende lærlinger
  2. Overtar permitterte eller oppsagte lærlinger fra andre på grunn av korona-tiltak
  3. Øker antallet lærlinger mot de to siste årene.

Offentlige bedrifter pålegges å øke lærlingeinntaket i alle lærefag

Privat sektor har størst andel av lærlingene. Når denne rammes hardt, kan det bli aktuelt å be offentlig sektor om å finne rom for omplassering av lærlinger inntil etterslepet av elever og voksne som skal ha læreplass er tatt igjen. 

Påbygging til studiekompetanse før fagbrev

Lærlinger som ønsker det, bør gis anledning til å starte påbygning til studiekompetanse før fagprøve er avholdt de neste to årene. Tilsvarende forlenget aldersfrist til 26 år med ungdomsrett.

Koronainfo fra forbundene

Kontakt