Fagligpolitisk vedtak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagligpolitisk vedtak

Trygge jobber – nytt flertall

Kongress 2017

LO-kongressen vedtok i dag fagligpolitisk uttalelse og bevilgninger til de politiske partiene.

Publisert 10.05.2017

Forslagsnummer: 7100
Fra: Sekretariatet

Trygge jobber – nytt flertall

Stortingsvalget 11. september blir svært viktig for LOs medlemmer. I snart 4 år har vi hatt det mest høyreorienterte stortingsflertallet og regjering i nyere tid. Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti, har utfordret faglige rettigheter og arbeidstakernes interesser. LO-kongressen vil oppfordre alle sine medlemmer om å bruke stemmeretten og bidra til et nytt flertall på Stortinget for en ny politikk og en ny regjering. 

Arbeid til alle er jobb nr. 1. En ny regjering må ha som sin viktigste oppgave å sikre full sysselsetting og trygge arbeidsplasser over hele landet. Vi trenger trygghet for jobb, og trygghet i jobb. 

Høyre og Frp-regjeringens politikk skaper ikke arbeidsplasser og rekordmange er nå uten jobb Ledigheten var i 2016 den høyeste på 20 år. Det er uakseptabelt at andelen som ikke er i arbeid er den høyeste på over 20 år – en tredjedel av befolkningen i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Høy sysselsettingsgrad er vår viktigste kilde til verdiskaping, samtidig som det å ha en jobb å gå til er av stor betydning for den enkeltes økonomi og velferd.

Fallet i oljeprisen har vært krevende for norsk økonomi, slik også den store finanskrisen i forrige stortingsperiode var svært utfordrende. I slike tider trengs politikere som tar ansvar og prioriterer riktig. Det har dagens regjering ikke gjort. LO mener at vi må utnytte våre energiressurser og andre nasjonale fortrinn og skape framtidsrettede jobber. Vi vil ta vare på miljøet og kutte klimautslippene. Vi vil derfor ha en aktiv næringspolitikk. Det trengs mer investeringer og mer forskning. LO tar kraftig avstand fra Høyre og Fremskrittspartiets ønske om å privatisere og selge ut infrastrukturen, skogen, fisken, vannkrafta og strategisk viktig norsk industri.

Gjennom fire statsbudsjett har Høyre og FrP, med støtte fra Venstre og Krf, kuttet skattene med 25 mrd. kroner, uten målbar effekt på vekst og sysselsetting. 25 mrd. kroner i skattekutt er ingen engangsutgift, men en vedvarende svekkelse av fellesskapets inntekter, og et sterkt bidrag til økende forskjeller i samfunnet.

En ny regjering må sikre tryggheten i arbeidslivet og stoppe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping med kraftige tiltak. Arbeidet med en ny og forsterket arbeidsmiljølov må starte raskt, blant annet for å møte utfordringene fra nye kreative organisasjons- og tilsettingsformer og for å styrke det organiserte arbeidslivet og den norske modellen. Andelen midlertidige ansatte har økt som en konsekvens av svekkelsen av arbeidsmiljøloven. LO vil at faste, hele stillinger må bli målet for arbeidslivspolitikken. Ansettelseskontrakter med formuleringer som «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» og nulltimerskontrakter må gjøres ulovlige.

Bemanningsbransjen må reguleres strengere og adgangen til generelle midlertidige ansettelser må fjernes snarest. 

Vi vil ha et lærende arbeidsliv og med seriøsitet og standarder som fremmer kompetanse og utvikling, og som gjør oss i stand til å kunne stå et langt liv i krevende arbeid.

Gjennom de siste fire årene har vi opplevd kraftige tilbakeslag for likestillingen mellom kvinner og menn. Vi krever en aktiv likestillingspolitikk som styrker kvinners stilling i arbeidslivet, og en familiepolitikk som legger til rette for kvinners yrkesdeltakelse og muligheter for å forsørge seg selv og sine barn.

Den sittende regjeringen fremmer en politikk der offentlige velferdstjenester som helse, omsorg og skole, skal driftes på samme premisser som kommersielle tjenester. De har bevisst jobbet for en markedsstyrt offentlig sektor som organiseres mer etter ønske om fortjeneste enn kvalitet, der kommersielle investorer skal hente ut profitt. Arbeid til alle og en sterk offentlig sektor med universelle velferdstjenester er det beste virkemiddelet mot fattigdom og skjevfordeling. Tjenestenes universelle karakter er også viktig for oppslutningen om fellesskapsløsninger. Når offentlig sektor selv driver velferdstjenester, gir det økt mulighet til å sikre kvalitet, kontinuitet og sikkerhet. I årene fremover er det viktig å sikre en fortsatt sterk offentlig sektor i hele landet, som løser samfunnsutfordringene på en god måte og der fellesskapets ressurser kommer fellesskapet til gode. 

For å opprettholde en god forvaltning framover trenger vi en tjenestemannslov som ivaretar alle hensyn til en myndighetsutøvende forvaltning. Staten skal ivareta rettssikkerhet, demokrati og ytringsfrihet. Loven må sikre uavhengigheten til de ansatte i statsforvaltningen, hindre korrupsjon, kompisansettelser og vilkårlige oppsigelser. I tillegg må loven legge til rette for gode omstillingsprosesser i staten.

LO er opptatt av at vi tar hele landet i bruk. Høyre og Frp sentraliserer og selger Norge. Samtidig er det kuttet mange hundre millioner i regionale utviklingsmidler. Sammen med en rekke andre kutt og en svært sentraliserende fiskeri- og landbrukspolitikk, svekker det distriktene. Mange kommuner har ikke ressurser til å gi innbyggerne det tilbudet som de trenger.

LO er landets ledende og dominerende arbeidstakerorganisasjon med 915 000 medlemmer. Vi er en åpen og demokratisk organisasjon som ønsker å påvirke samfunnsutviklingen i tråd med medlemmenes interesser og vedtak. Det skjer overfor myndighetene, arbeidsgiverne og alle de politiske partier. Det formelle fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet er av stor betydning for arbeiderbevegelsens styrke. LO må fortsatt samarbeide med Arbeiderpartiet om å styrke det fagligpolitiske samarbeidet på lokalt plan.

LOs oppgave i valgkampen er å synliggjøre forskjellene mellom de politiske partiene og hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil få for arbeidstakerne. LO vil kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle. LOs 34. ordinære kongress slår derfor fast at landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet. LO kan støtte og samarbeide med partier som stiller seg bak våre mål, og som bygger på det parlamentariske demokratiet som styringsform, anerkjenner den viktige jobben som gjøres av våre tillitsvalgte på alle nivå, og den sentrale rollen det norske tre-partsamarbeidet har. 

På denne bakgrunn bevilger LO-kongressen 10 mill. kroner til Arbeiderpartiet og 2 mill. kroner til Sosialistisk Venstreparti og 1 mill. kroner til Senterpartiets valgkamp.