Landsorganisasjonen i Norge

Tariff 2018

Wyższe płace oraz korzystniejsza emerytura wg. zasad i stawek określonych w układzie zbiorowym (AFP)

Tegoroczne negocjacje między LO a NHO w celu zawarcia układu zbiorowego pracy zakończyły się dobrym rezultatem dla naszych członków:

Główne punkty

  • Ulepszony program emerytalny AFP
  • Zgodność odnośnie celów w nowej AFP
  • Emerytura pomostowa
  • Zwiększona siła nabywcza dla wszystkich
  • Dodatki specjalne dla pracowników nisko opłacanych oraz dodatki wyrównawcze dla grup zawodowych z przewagą liczebną kobiet
  • Pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania

Obecny program emerytalny AFP
Obecny program emerytalny AFP ma wiele niedociągnięć. Teraz udało nam się naprawić niektóre z nich: AFP będzie także należeć się osobom, które wypadają z rynku pracy z powodu choroby lub redukcji etatów pod koniec kariery zawodowej.
Zgodność odnośnie celów w nowej AFP

AFP w obecnym kształcie będzie obowiązywała w długim okresie przejściowym. Jednocześnie wdrażany będzie nowy, ulepszony program. Ponad dwa razy więcej osób będzie miało prawo do AFP dzięki nowemu programowi, a szczególnie skorzystają na nim młodsi pracownicy. AFP będzie bardziej przewidywalna i da większe bezpieczeństwo dla przyszłej emerytury. Nowy program zapewni podobny do obecnego poziom AFP osobom, które mają prawo do pełnej emerytury.

Nowy program emerytur pomostowych
Regulacja tablicy średniej oczekiwanej długość życia w Systemie Ubezpieczeń Społecznych ma większe znaczenie niż wcześniej sądzono. LO zapewniło dodatkowe świadczenie dla osób, które nie mają możliwości lub ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować. Świadczenie to otrzymają osoby, które przejdą na emeryturę w wieku 62, 63 lub 64 lat nie mając dodatkowego źródła zarobku. Program zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2019, a gdy będzie całkowicie wdrożony, zapewni on ok. 25 000 dodatkowych koron rocznie aż do ukończenia 80. roku życia.


Dodatki do wynagrodzenia
Dodatek ogólny dla wszystkich w wysokości 1,00 kr za godzinę od 1. kwietnia 2018. Dodatek specjalny dla pracowników nisko opłacanych w wysokości 2,50 na godzinę dla wszystkich objętych umową, w której wynagrodzenie wynosi poniżej 90% średniej płacy pracownika zatrudnionego w przemyśle. Średnie wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w przemyśle wynosi 464 139 kr rocznie. 90% średniego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w przemyśle to 417 725 rocznie. Zobacz, których umów to dotyczy na www.lo.no.

Dodatki specjalne dla pracowników nisko opłacanych oraz dodatki wyrównawcze dla grup zawodowych z przewagą liczebną kobiet
Dodatki te będą najbardziej korzystne dla pracowników nisko opłacanych, a tym samym dla wielu kobiet. Kobiety stanowią 23% pracowników objętych negocjacjami w celu zawarcia układu zbiorowego pracy. Jednocześnie stanowią one połowę pracowników objętych umowami o dodatki dla pracowników nisko opłacanych. W sumie prawie co piąty pracownik objęty jest umową o dodatki dla pracowników nisko opłacanych.

Podróże, wyżywienie i zakwaterowanie
Istnieje wyjątek w układzie zbiorowym pracy dla branży przemysłowej mówiący, że osoby „przyjęte na miejscu” nie mają prawa do pokrycia kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Przepis ten doprowadził do powstania „firm-krzaków” i przyczynił się do dumpingu socjalnego w całym kraju. Teraz prowadzone są działania, by to uporządkować. Układy zbiorowe pracy określają obecnie wyraźniej, jakie kryteria muszą spełniać firmy, by mogły być za takowe uznane oraz w jaki sposób pracownicy mają być z nim powiązani. To ważne zwycięstwo w walce z niepoważnymi przedsiębiorcami.

Co dalej:
Członkowie mają ustosunkować się do wyniku głosując w powszechnym głosowaniu wszystkich członków związku zawodowego.

W materiale odnośnie głosowania będą zawarte bliższe informacje dotyczące propozycji i zasad głosowania.

W głosowaniu powszechnym członków związku zawodowego głos można oddać do 26 kwietnia.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler