Landsorganisasjonen i Norge

Lønn og tariff
Foto: Trond Isaksen

Ny Fafo-rapport om endringer i offentlige tariffområder

Hvilke tariffmessige konsekvenser ser vi som følger av de senere års omorganisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester og oppgaver? Hva slags konsekvenser har endringene fått for de ansatte, for tariffavtalene, og fagforbundenes forhandlingsmakt?

Disse og flere spørsmål forsøker den nye Fafo-rapporten Offentlige tariffområder – endring og praktisering å svare på.

Som ledd i slike nevnte prosesser vil virksomhetene vanligvis få en annen type organisasjonsform, for eksempel offentlig eid aksjeselskap. Slike endringer kan også påvirke hvilke tariffavtaler som legges til grunn for den enkelte virksomhet, og dermed hvilke lønns- og arbeidsbetingelser som gjøres gjeldende. Endringene vil også kunne få betydning for de ulike tariffområdenes størrelse og dermed for partenes forhandlingsstyrke.

I rapporten ser man først på hva offentlig statistikk kan fortelle om ulike endringstrekk i stat og kommune i form av andre organisasjonsformer enn offentlig forvaltning. Deretter drøftes hva slags konsekvenser endringene har fått for de ansatte, for tariffavtalene, avtaledekningen, tillitsvalgtes rolle og fagforbundenes forhandlingsmakt.

Rapporten er finansiert av LO. Forfattere er Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg.

Last ned Fafo-rapporten Offentlige tariffområder – endring og praktisering.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler