Landsorganisasjonen i Norge

Politisk streik 28. januar 2015

Spørsmål og svar. Sammendrag fra møte 9.1.2015.

Publisert 13.01.15

Spørsmål og svar om den politiske storstreiken for å bevare Arbeidsmiljøloven.

 

 Hvorfor streiker vi?

Streikegrunnlaget er regjeringens forslag til en svekket arbeidsmiljølov. Parolen for markeringene er "Forsvar arbeidsmiljøloven". Mer om streikegrunnlaget og argumentasjon finner du på www.mittarbeidsliv.no og www.lo.no.

 Hvem kan streike?

Alle medlemmer av LO, Unio og YS kan delta i den politiske streiken. Det gjelder også selv om det ikke er planlagt noen egen samling og markering der man jobber eller bor. De streikende skal da innstille arbeidet i den perioden streiken varer. De tillitsvalgte oppfordres til å lage samlinger på eller ved arbeidsplassen hvis det ikke er mulig å komme seg til en fellesmarkering.

De tillitsvalgte må, i dialog med arbeidsgiver, finne gode løsninger som sikrer at flest mulig kan delta i streiken uten at det i større grad enn nødvendig griper inn i virksomhetens drift, eller at viktige samfunnsmessige hensyn settes i fare. Dette bestemmes lokalt. Det understrekes at de tillitsvalgte fra alle forbund på arbeidsplassen, uavhengig av hovedsammenslutning, må koordinere dette arbeidet med hverandre.

 Når skal vi streike?

 De øverste organene i LO, Unio og YS har bestemt at streiken skal finne sted den 28. januar mellom klokka 14 og 16. Det er ikke anledning til å streike på andre tidspunkter enn disse. Det er viktig at vi markerer enhet på tvers av forbund og hovedsammenslutninger. Antallet som deltar på streiken, og på markeringene rundt i landet er det avgjørende.

 Hvem har ansvaret for varsling av streiken?

 LO har varslet alle de store arbeidsgiverorganisasjonene: NHO, KS, Staten, Spekter, Virke, Samfo, MEF, NR, FNO, ASVL.

Varselet og oppfordringen gjelder alle tariffområder innenfor disse områdene. Det betyr at forbundene ikke trenger å sende varsel dit.

 De forbund som har avtale med andre arbeidsgiverorganisasjoner som ikke er nevnt ovenfor må varsle disse selv.

 Varsel til virksomheter som ikke er medlem av noen arbeidsgiverforening (direkteavtaler) må forbundene varsle.

 Klubber og fagforeninger

 Forbundene må snarest be de tillitsvalgte om at de så snart som mulig varsler egen arbeidsgiver om at de vil delta i aksjonen. Dette er meget viktig. Slik at virksomhetene får tid til å innrette seg slik at aksjonen ikke griper inn i virksomhetens ordinære drift i større grad enn nødvendig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Knut.Bodding@lo.no 

 Hvor skal det være markeringer?

Det skal være et stort, nasjonalt arrangement i Oslo. Det planlegges av en gruppe som kalles inn av Kari Hauge (distriktsekretær i LO Oslo og Akershus), der også LO i Oslo, YS lokalt og sentralt, UNIO lokalt og sentralt, samt LO sentralt deltar. Det mobiliseres fra nærliggende områder til dette arrangementet. Detaljene rundt dette avklares i denne arbeidsgruppen. Representanter for andre fylker og byer som skal mobiliseres til Oslo knyttes også til dette arbeidet.

 Det skal også være arrangement i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Dette planlegges slik at omkringliggende områder befraktes inn til arrangementene, der det lar seg gjøre.

 Hva med markeringer ut over dette?

Det oppfordres til egne markeringer også andre steder, der man ikke kan delta i de store byene. Målet er at flest mulig medlemmer og andre får anledning til å markere sitt syn. Se neste punkt.

 Hvem har ansvaret for markeringer under streiken?

 Fra LOs side har Sekretariatet bestemt at det er distriktssekretærene som har ansvaret for å koordinere og lede arbeidet med lokale markeringer fra LOs side.

 Alle arrangementer som LO og LOs distriktskontorer er involvert i skal Unio og YS være invitert til å delta i - som medarrangør.

Det er distriktssekretærene som melder inn og kvalitetssikrer at de lokale arrangementene skjer i samarbeid med – eller i forståelse med Unio og YS,  eller de av deres medlemsforbund som har fått delegert ansvaret. UNIO og YS har ikke samme type regional og lokal oppbygging som LO. Det blir derfor de største forbundene der som må kontaktes lokalt.

Det er viktig at forbundene og deres koordineringsledd – de lokale LOene - tas med for å bistå med mobilisering og teknisk assistanse.

 Oversikt over arrangement sendes fortløpende til  magne.svendsen@lo.no

 Hva lages av materiell?

 Det er produsert løpesedler – med streikegrunnlaget. Det vil være felles for hele landet. 

Disse finner man her. http://mittarbeidsliv.no/materiell/ 

På fredag 10. januar sender vi ut mer informasjon om innhenting av tidspunkter og eventuell bestilling av løpesedler til de lokale arrangementene, slik at man kan få løpesedler levert herfra.

Det vil også være mulig å bestille bannere med teksten "Forsvar arbeidsmiljøloven" og logoene YS, UNIO og LO.  Fristen for bestilling er 15. januar.

 Hva med appellanter til lokale markeringer?

 I Oslo og de andre store byene representeres YS/UNIO/LO av sin øverste ledelse samt de største forbundenes ledelse. Forbundsledere og øvrige i ledelsen kontaktes av lokale arrangører. Viktig at det er appellanter fra alle tre organisasjonene der det lar seg gjøre.

 Hva med annonser?

 Fra sentralt hold kommer det annonser om streiken i riksaviser og de største regionsavisene. Det vil også bli annonsert på P4 og noen viktige nettaviser.

 Hva skjer på internett og sosiale medier?

 Vi satser mye på bruk av sosiale medier denne gangen. En egen kampanje, felles med de tre organisasjonene er lansert på siden www.mittarbeidsliv.no. Både nettsidene og ikke minst Facebooksidene til hovedorganisasjonene og forbundene, vil løpende dele argumentasjon, informasjon og annet som kan deles for å mobilisere til motstand mot svekkelsen av AML og oppslutning rundt streiken og markeringene.

 Hva med kostnadene til markeringene?

 Distriktskontorene dekker - etter avtale med lokale krefter -  lokale kostnader til leie/kultur/transport med videre i et fornuftig omfang LO; YS; UNIO fordeler regningen sentralt etter streiken etter fordelingsnøkkel.

 

"KOORDINERINGSGRUPPA 28. JANUAR 2015

I VESTFOLD"

Politisk markering 28. januar,

Hovedtrekk om hva vi er enige om i møtet 9. januar 2015

 

Arrangementer/

Steder:                 Larvik, Horten torv og Tønsberg torv (muligens

Sandefjord)

Tidsrom:              14.30 – 15.30

Opplegg:              Parole: Forsvar arbeidsmiljøloven!

                            3 appeller (LO, Unio og YS)

                            Kulturelt innslag

                            Oppfordres til å lufte fanene

 

LO i Sandefjord melder inn til Distriktskontoret innen tirsdag 13. januar om de klarer å få på plass et opplegg. Hvis ikke oppfordres medlemmer i Sandefjord til å delta et annet sted i fylket.

 LO Sande/Svelviks medlemmer oppfordres til deltagelse i nærliggende by i Vestfold eller Buskerud

LO Holmestrands medlemmer oppfordres til deltagelse i nærliggende by i Vestfold.

 

Koordinerende aksjonsgruppe:

Består av deltakerlista i referatet i tillegg Parat/YS ved Unn Kristin Johnsen.

Diskuterer og vedtar fornuftige økonomiske rammer etter innspill og ønsker fra lokale arrangement/aksjonsgrupper.

   - Holdes løpende orientert gjennom mail og møter frem mot 28.

   - Tar overordnede beslutninger

 

Lokale arrangement/aksjonsgrupper:

Består av lokale styrer i lokalorganisasjonene. Unio og YS inviteres av lokalorganisasjonen til deltagelse.

       - Hovedansvar for arrangementet i sitt område.

       - Holde Distriktskontoret løpende orientert gjennom mail på hva som skjer lokalt;    

          planleggingsmøter og program.

        - Melde inn hvor mange flyers de trenger, innen torsdag 15. januar

        - Hente flyers på LO-kontoret

 

Distriktskontoret:         Dersom lokale aksjonsgrupper trenger bistand med konkret tilrettelegging rundt markeringer sendes mail til distriktskontoret før onsdag 14. februar på hva de trenger hjelp til.

        - Koordinere og informere om opplegg rundt om i fylket.

        - Kontakte media med informasjon rundt oppleggene rundt i fylket, midten/slutten av

           uke 4 da mer er klart.

        - Forløpende svare forbund/foreninger på hvor det skal være opplegg den 28. og bistå

           med svar på spørsmål de måtte ha.     

        - Bestille flyers/materiell med stedsnavn (og gjerne spesifisert program)

        - Bestille bannere.

        - Ha lager for henting fra forbund/foreninger/lokalorganisasjoner.

        - Følge opp spørsmålet om buttons/klistrelapper.

 

 Forbundene/organisasjoner:            

Spre informasjon i eget forbundsområde og mobilisere/oppfordre til deltagelse i nærliggende by.

VARSLE ARBEIDSGIVERE OM DELTAGELSE PÅ STREIKEN!!!

        - Melde inn hvor mange flyers de trenger, innen torsdag 15. januar

        - Hente flyers på LO-kontoret.

        - Spille inn til LOs Distriktskontor ting som kan legges på felles facebookside og LOs

           hjemmeside

 

 UNIO/YS:            Ansvar som forbundene/organisasjoner

        - Stille med folk i lokale aksjonsgrupper

        - Finne appellanter til den 28. og melde dette til distriktskontoret.

 

 

Media:                 LO Sentralt annonserer i P4 og landsdekkende aviser.

Kim sjekker ut kostnader for annonsering på halv- og helside i Vestfoldavisene.

Kim kontakter media i Vestfold og tar intervjuer som dreier seg om Vestfoldmediene, ved henvendelser fra lokale medier videreformidles kontakt til lokale aksjonsgrupper.

Det oppfordres til at leserinnlegg og medieutspill sendes til distriktskontoret for videreformidling til koordineringsgruppa.

        

 Materiell:             Se tidligere punkter

                           

 Neste møte i koordineringsgruppa:

 Unios kontorer i Tønsberg v/Lisbeth Rudlang

Tirsdag 20. januar klokka 09.00, avslutter med lunsj

 

Hold av tiden, innkalling kommer nærmere.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler