Foto: Istock

Nye EU-regler for offshore?

Det legges opp til en ny EU-høring om reglene for sikkerhet ved olje- og gassvirksomhet til havs. Den er åpen fram til 13. desember. En evalueringsrapport og eventuelle forslag til endring skal legges fram innen juli 2019.

Publisert 08.10.18, endret07.10.18 Av: Knut Arne Sanden

Offshorebransjen advarer mot å endre direktivet, skriver man i Stortingets EØS-informasjonsbrev hvorfra vi sakser hele omtalen som også er gjengitt i Europalov sist uke.

Europakommisjonen har lagt opp til en bred høring, og er spesielt interessert i synspunkter fra borgere, frivillige organisasjoner, og private og offentlige aktører. Som eksempel nevnes: fagfolk i olje- og gassindustrien, forskningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner, kystsamfunn, fiskeriorganisasjoner, og aktører innen marin økonomi. I løpet av høsten vil Kommisjonen også arrangere en workshop i Brussel.

Offshoredirektivet ble vedtatt i 2013. Det regulerer helse, miljø og sikkerhet (HMS) og beredskap på sokkelen. Olje- og gasselskaper må legge fram beredskapsplaner før de får drive leteboring eller utvinning, og de må også kunne vise til at de kan dekke inn et eventuelt økonomisk ansvar. Direktivet er ikke tatt inn i EØS-avtalen, siden man fra norsk side mener det ligger utenfor EØS-avtalens geografiske virkeområde. Norge har også vist til at det norske regelverket er bedre, og at regler på EU-nivå vil skape et ekstra byråkrati. EU har på sin side ment at direktivet er EØS-relevant.

Direktivet stiller krav om at Kommisjonen skal legge fram en evalueringsrapport innen 19. juli 2019. Rapporten skal også inneholde eventuelle forslag til endringer. I Kommisjonens veikart om evaluering av direktivet kommer det fram at man skal se direktivet opp mot annen EU-lovgivning. Kommisjonen ønsker blant annet å vurdere nasjonale myndigheters uavhengighet, åpenhet og tilgang til informasjon, håndtering av erstatningskrav, og om det er hensiktsmessig å knytte adferd som fører til stor ulykker til miljøansvarsdirektivet.

Det siste punktet om en knytning mot miljøansvarsdirektivet, var ett av hovedpunktene i Europaparlamentets resolusjon fra desember 2016. Det vises her til at både offshoredirektivet eller miljøansvarsdirektivet definerer hendelser som alvorlige bare hvis de fører til dødsfall eller alvorlige personskader, og at miljøkonsekvenser ikke er nevnt.

I forbindelse med høringen om veikartet tidligere i år kom det inn fem høringssvar. Bransjeorganisasjonen Oil & Gas UK er svært kritisk til å gjøre endringer i direktivet, spesielt en mulig endring fra direktiv til forordning, som vil bety en ytterligere harmonisering av reglene. Det opprinnelige forslaget var en forordning, men etter aktivt påvirkning fra myndigheter og næringen både i Storbritannia og Norge ble det endret til et direktiv. Oil & Gas UK er også kritisk til Parlamentets ønske om utvidelser knyttet til miljøansvar. I en felles uttalelse fra European Community Shipowners Association (ECSA), International Association of Drilling Contractors (IADC) og International Marine Contractors Association (IMCA) advares det også mot Parlamentets forslag. IADCs avdeling Nordsjøen mener direktivet fungerer tilfredsstillende, men foreslår forbedringer på noen områder. I uttalelsen vises det også til møter i EU Offshore Authorities Group, hvor Norge er med.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler