Foto:acer.europa.eu

Norge har kjøpt ny EU-energipakke

Det er enighet i EØS-komiteen om hvordan den forrige energipakken (nr. 3) skal ta inn i EØS-avtalen.

Publisert 16.03.17 Av: Knut Arne Sanden

Dette skriver Stortinget i sitt nyhetsbrev. Der er det nå enighet om hvordan den norske deltakelsen i ACER (Agency for Cooperation between European Energy Regulators) skal utformes.

Det skal skje gjennom full deltakelse fra norsk side, men uten stemmerett. For å komme rundt det vanskelige spørsmålet om myndighetsoverføring, er det laget en komplisert tosporsstruktur der ESA, EFTAs overvåkingsorgan, skal fatte vedtak basert på ACERs innstillinger. Det er samme struktur som ble fulgt i saken om Finanstilsynet i Europa.

Her fra Stortingets nyhetsbrev:

Det er oppnådd enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke skal tas inn i EØS-avtalen. Justisdepartementets lovavdeling mener norsk deltakelse i energibyrået ACER ikke innebærer myndighetsoverføring.

Det er åtte år siden tredje energimarkedspakke ble vedtatt i EU, og forhandlingene med EU har pågått i lang tid, i hovedsak fordi det har vært komplisert å finne en løsning for norsk deltakelse i det nye byrået for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter (ACER).

Ifølge et forslag til vedtak i EØS-komiteen, som ble lagt fram av Europakommisjonen 3. mars, skal Norge delta fullt ut i arbeidet i ACER, men uten stemmerett. Problemet knyttet til myndighetsoverføring er at ACER kan fatte bindende vedtak. Vedtakene skjer dersom de nasjonale regulatorene er uenige om spørsmål knyttet til grensekryssende infrastruktur, eller dersom det er ønske om at ACER skal fatte vedtak.

Norge har fått to tilpasninger som er relevant for spørsmålet om myndighetsoverføring:

  • EFTAs overvåkingsorgan (ESA) får myndighet til å fatte vedtak som gjelder EØS/EFTA-land. ESAs vedtak skal baseres på et utkast fra ACER. ESA fastsetter deretter en frist for når den norske regulatoren (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE) må komme med sine synspunkt. NVE kan be ESA om å vurdere vedtaket på nytt. ESA skal da videresende denne anmodningen til ACER, som skal overveie å utarbeide et nytt utkast. Det nye utkastet skal deretter sendes ESA.
  • Alle vedtak utarbeidet av ACER og fattet av ESA, skal kun være rettet mot den nasjonale regulatoren (NVE).

Justisdepartementets lovavdeling har vurdert tilpasningene opp mot Grunnloven, og slår fast at norsk deltakelse i ACER ikke innebærer myndighetsoverføring. Begrunnelsen er at ESAs vedtak er rettet mot en statlig myndighet: «Det vil si at vedtakene ikke vil ha noen direkte internrettslig virkning, noe som videre betyr at det ikke foreligger en myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand».

Hva er forskjellen på om vedtaket er rettet mot myndigheter eller mot et energiforetak? I en uttalelse fra Lovavdelingen fra 2011 om ACER og Grunnloven står det at vedtak rettet direkte mot private vil medføre overføring av nasjonal myndighet. Vedtak rettet kun mot norske myndigheter medfører normalt bare en folkerettslig binding om å følge opp i intern rett.

Det er imidlertid andre deler av tredje energimarkedspakke som medfører myndighetsoverføring. Det gjelder regler knyttet til adgangen til å innhente opplysninger, og kompetansen til å gi bøter dersom det er brudd på opplysningsplikten. I en uttalelse fra Lovavdelingen i 2014 understrekes det at bestemmelsene er «tilnærmet identisk utformet» som i andre energimarkedspakke, og det konkluderes med at en overføring av myndighet til ESA på disse områdene er «lite inngripende», og kan tas inn i EØS-avtalen med Stortingets samtykke etter Grunnloven § 26.

I møtet i Europautvalget 13. mars (referat vil bli publisert) redegjorde olje- og energiminister Terje Søviknes for innlemmelsen av tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Han understreket at behandlingen i EU (Rådet) av forslaget til EØS-komitebeslutning kunne ta fra to til seks måneder. Saken vil deretter komme til Stortinget som en samtykkeproposisjon.

En endring av ACER-forordningen er for tiden til behandling i EU. Forslaget ble lagt fram i november 2016, i forbindelse med Kommisjonens ren energi-pakke. Det foreslås at ACER får utvidet myndighet og flere oppgaver i saker som berører flere medlemsland. Dette vil blant annet gjelde utviklingen av nettverkskoder som regulerer hvordan elektrisitet skal flyte fra ett lands nett til et annet. De nasjonale regulatorene vil avgjøre sakene med simpelt flertall, mot tidligere krav om kvalifisert flertall. Dette for å hindre at noen få land kan blokkere avgjørelser og hindre framdrift.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler