Foto: Istock

Belgia: Færre organiserte

Belgia har vært et av de få land i Europa sammen med Norge som har fått flere fagorganiserte selv om andelen relativt sett har sunket. Nå brytes den trenden også i Belgia hvor det varsles om færre medlemmer selv i et arbeidsmarked der ledigheten har gått ned.

Publisert 13.06.18 Av: Knut Arne Sanden

Størst nedgang finner man i den kristne landsorganisasjonen CSC, mens det mer sosialistorienterte FGTB har en liten framgang mellom 2010 og 2016. Men det er fortsatt 3,4 millioner fagorganiserte i Belgia, ganske likt fordelt mellom CSC og FGTB samt en liten "liberalforening" med 300.000 medlemmer.

Forklaringene på tilbakegangen er flere. En er at det er færre ledige og fagforeningene står for den praktiske utbetalingen av ledighetstrygden, men så forsvinner de når de har fått en jobb. Ofte er det usikre jobber i utsatte bransjer hvor organisasjonsgraden er lav. En annen forklaring som gis er at man har ryddet i egne rekker og at tallene er mer reelle nå enn før. En tredje forklaring er at det er færre store selskaper nå og i stedet en stadig voksende underskog av småbedrifter. Bedrifter med færre enn 50 ansatte er ikke lovpålagt å ha et bedriftsutvalg, og dermed blir fagforeningens rolle dempet. Endringen i reglene for å få ledighetstrygd, lenger ventetid, anføres også som en årsak.

Det oppgis tre grunner til at man er organisert. Den første er at da ordner fagforeningen ledighetstrygden dersom du blir arbeidsledig. Den andre er følelsen av å ha en kollektiv beskyttelse i arbeidslivet. Den tredje er den mer politiske, at man mener det er viktig at man er organisert for å stå sterkere mot arbeidsgiveren.

Det er kanskje den siste grunnen som særlig er i ferd med å svekkes. Kombinert med framveksten av usikre jobber, mer deltid, midlertidighet og vikarjobber hvor det føles tyngre å melde seg inn og hvor det ikke finnes noe utbygd tillitsvalgtsapparat.

Det er særlig i byggebransjen hvor medlemstallet har gått ned. Det skyldes i første rekke en lavere aktivitet og i annen rekke at man der finner mange utenlandske arbeidstakere på korte opphold og som er vanskelige å organisere.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler