Rettigheter som lærling

Lærling er etter loven den som har skrevet lærekontrakt med sikte på fag- eller svenneprøve. Lærekontrakten må være godkjent av yrkesopplæringsnemnda (fylkeskommunen).

Bli lærlingmedlem her


Hva er en lærling?

Lærebedriften får et økonomisk tilskudd for lærlinger med godkjent lærekontrakt. Lærlingen er en arbeidstaker på linje med øvrige ansatte i forhold til rettigheter og plikter i lover og tariffavtaler. Forskjellen på en lærling og en ordinær arbeidstaker er at lærlingen har rett på opplæring i henhold til fagets læreplan og opplæringsloven. Hvis du vil bli lærling er den vanligste framgangsmåten å gå grunnkurs og VG 2 i videregående skole, og deretter ta læretida på to år i en bedrift/virksomhet. Du kan også ta hele den praktiske opplæringen i en bedrift, men da må du ta teorien fra skolen i selve læretida.

 

Hva er en lærekandidat?

Lærekandidat er etter loven den som har skrevet opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve.

 

Hva er en praksiskandidat?

Praksiskandidat er en som kan oppnå fag-/svennebrev ved å opparbeide seg allsidig praksis i tråd med fagets læreplan. Det kreves 25 prosent lengre opparbeidet praksistid enn den fastsatte læretida i faget. Praksiskandidaten må deretter bestå en teoretisk og en praktisk prøve i faget.

 

Hvilke rettigheter har du som lærling?

 

Lærekontrakt og læreplan

Du har krav på en lærekontrakt innen du har vært en måned i lære, og på å få opplæring etter godkjent læreplan. Lærekontrakten skal godkjennes av yrkesopplæringsnemnda. Hvis det blir gjort forandringer i kontrakten må dette også godkjennes av y-nemnda. Opplæringen du får skal være planlagt og systematisk, og tilpasset dine spesielle behov. Lærekontrakten er en tidsbestemt kontrakt med startdato og sluttdato. Hvis arbeidsforholdet skal fortsette etter sluttdatoen, så skal det inngås en ny arbeidsavtale mellom deg og arbeidsgiveren. Som lærling skal du få fri for å delta i skoleopplæring der dette er nødvendig for å få dekket den teoretiske opplæringen som læreplanen sier at du skal ha. For fag med teorikrav ut over grunnkurs og VKI må lærebedriften dekke kostnader ved tilleggsopplæring. Det er viktig at lærebedriften lager en individuell opplæringsplan for din gjennomføring av læretida.

 

Opplæringsbok

Alle lærlinger skal føre opplæringsbok eller loggbok fra opplæringen. Boka skal sikre og dokumentere at opplæringen er i henhold til mål i læreplanen, og bidra til at du som lærling deltar i, og tar medansvar for, opplæringen. Boka er et viktig verktøy for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og en trygghet for at du får den opplæringen du skal ha. Du har rett til å få tid og anledning til å føre opplæringsbok i arbeidstida.

 

Både du og lærebedriften har rettigheter og plikter

Det finnes lover både for arbeidslivet og for læretida. Arbeidsmiljøloven og opplæringsloven sier hva du har krav på, og hva du må yte selv. Som lærling har du de samme rettigheter og plikter som de øvrige ansatte. Du skal følge vanlig skikk og bruk, og bidra til et godt miljø på arbeidsplassen. Dette dreier seg om alt fra det å komme tidsnok på jobben, til å utføre de oppgaver som instruktøren ber deg om å gjøre. Du har også selv et ansvar for å se etter at du får den opplæringen som læreplanen beskriver. Bedriften skal forholde seg til gjeldende lover og tariffavtaler. Hvis du er under 18 år, så er det begrensninger i hvilke oppgaver du kan utføre, og egne bestemmelser om hvor mye du

kan jobbe og til hvilke tider. Vi anbefaler at du organiserer deg, slik at du kan dra nytte av fagforeningens organisasjonsapparat, og dermed sikre at du ikke blir utnyttet.

 

Oppsigelse av lærekontrakten

Dersom bedriften vil si opp lærekontrakten må de begrunne dette med en eller flere av følgende årsaker:

 

- lærlingens tilpasning til arbeidet

- ferdigheter/evner

- pålitelighet

 

Hvis du som lærling ønsker å si opp lærekontrakten må du vise til ett eller flere av punktene under paragraf 16 i lov om fagopplæring i arbeidslivet. Dette kan for eksempel være at opplæringen er mangelfull, eller at arbeidsforholdene er så vanskelige at en fortsettelse av læreforholdet er umulig. Brev om heving av kontrakten skal sendes til fagopplæringskontoret. Dersom du blir sagt opp eller permittert, skal fylkeskommunen prøve å skaffe deg ny læreplass for resten av læretida. Hvis det ikke lar seg gjøre å skaffe ny læreplass skal opplæringen fullføres på skole.

 

Lønn

I Norge finnes det ingen minstelønn. Dette gjelder også for lærlinger. En normal to-årig læreperiode består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og du skal ha lønn for verdiskapingsdelen av lærlingløpet. I læretida er det normalt å få lærlinglønn, det vil si lønn tilsvarende en viss prosent av lønna til en nyutdannet fagarbeider. Er du lærling, og er organisert, og virksomheten du er lærling i har tariffavtale, har du rett til tarifflønn. Du bør ta kontakt med fagforeningen hvis du har spørsmål om lønna di.

 

10 bud for god læring i arbeidslivet

1) Vær aktiv i opplæringen, og pass på at du får den opplæringen du skal ha i henhold til læreplanen

2) Vær en aktiv lærling i opplæringssituasjonen

3) Benytt deg av bedriftens faglige støtteapparat i opplæringsspørsmål

4) Møt opp presis

5) Husk at unødig fravær går ut over både bedriften og kollegene dine

6) Vis respekt for kolleger og vær høflig

7) Vær ikke redd for å spørre andre om rutiner i bedriften

8) Hold orden på arbeidsplassen din

9) Ta kontakt med den tillitsvalgte hvis det oppstår vanskelige situasjoner i arbeidsforholdet

10) Organiser deg - fellesskap gir trygghet!

 

Bli medlem?

Det finnes mange bestemmelser som skal beskytte deg som lærling i læretida. Men lover brytes, også i arbeidslivet. Da er det lurt å fagorganisere seg. LOs forbund har tillitsvalgte som hjelper lærlinger som har trøbbel på jobben, og som kan ordne med juridisk bistand hvis det blir nødvendig. Skal du som lærling påvirke dine egne lønns- og arbeidsvilkår bør du være fagorganisert. Du har da en mulighet til å påvirke lærlinglønna i en tariffavtale, ulike lønnstillegg, overtidsbetaling med videre. Et fagforeningsmedlemskap må også ses på som en forsikring mot urettferdig behandling i arbeidslivet, for eksempel usaklig oppsigelse eller manglende utbetaling av lønn. Gjennom å være fagorganisert er du også med på å ivareta viktige rettigheter som er kjempet fram av andre fagorganiserte, som for eksempel 5 ukers ferie og lønn under sykdom. Når du begynner som lærling bør du ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen din. Han/hun vil da hjelpe deg med å melde deg inn i fagforeningen, og kan også hjelpe deg dersom du har spørsmål eller får problemer underveis i læretida. De fleste fagforbund i LO har gunstige medlemskap for lærlinger!


Publisert: 25.02.2011 Endret: 25.02.2011


Til toppen
Velg distrikt:
Ung
Kontakt
Olav Andresen
Organisasjonsrådgiver
Kontakt
Rune Bugten
Organisasjonsrådgiver
Kontakt LOs ungdomssekretærer

LO har ungdomssekretærer i alle fylker.

 

Kontaktinformasjon til ungdomssekretæreneKontakt:

Logo

Landsorganisasjonen i Norge
Youngsgate 11
0181 Oslo

 

Telefon: 03200
Telefaks: 03201
E-post: lo@lo.no

© Landsorganisasjonen i Norge, Org nr. 971 074 337