LO-kongressen 2017

LO holder kongress i Oslo Kongressenter - Folkets Hus 8. - 12. mai 2017. Her finner du forslag til dagsorden og forslag og innstillinger fra LOs sekretariat-

Publisert 01.03.17 Av:

Følg kongressforberedelsene på www.lo.no/kongress2017

Dagsorden og forretningsorden


Dagsorden
1. Åpning
2. Konstituering
3. Beretninger
4. Regnskaper
5. LOs egen organisasjon
6. Vedtekter
7. Den faglige og politiske situasjonen
8. Handlingsprogrammet
9. Hovedavtalene
10. Valg
11. Avslutning

 

Dagsorden og forretningsorden til nedlasting

Forretningsorden
1. Møtets forhandlinger er åpne i den utstrekning Kongressen ikke vedtar noe annet.
Adgangskort for representanter og innbudte utstedes av Sekretariatet. Adgangskort for pressen og tilhørere utstedes av LOs administrasjon.
Adgangskort skal vises ved forlangende.

2. Til å lede møtene velges fire ordstyrere. Ordstyrerne ordner innbyrdes møtenes ledelse.
Til å føre protokoll velges fire sekretærer.

3. Møtene holdes fra kl 09.00 til kl 13.00 og fra kl 15.00 til kl 18.00, med mulighet for å holde kveldsmøte når dette er nødvendig.

4. Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, er taletiden sju minutter første gang og tre minutter annen gang. Ordstyreren har for øvrig, når det er påkrevd, rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og høyst ett minutt i hver sak.
Ved behandling av dagsorden pkt 7 Den faglige og politiske situasjonen, har dirigentene adgang til å begrense antall talere, dog slik at alle forbund som ønsker det blir representert på talerlista.
Talerne skal tale fra den bestemte plass i salen.

5. Forslag må sendes elektronisk eller leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagsstillerens navn, nummer og forbund/fylke. Innsendte forslag anses som opptatt.
Etter at det er satt strek med de inntegnede talere kan ikke nye forslag tas opp.
Forslag som ikke har noen forbindelse med de sakene som er ført opp på dagsorden, kan ikke behandles.

6. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tvilstilfeller foretas elektronisk avstemmingen. I tilfelle av stemmelikhet er forsalget forkastet.

7. I protokollen innføres hvem som har ordet, forslag, avstemminger og vedtak.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler